بیمارستان قائم شهر – مازندران

کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت ساختمانی توسعه ابنیه فنی

مشاور: شرکت مهندسین مشاور شورا

مشخصات بیمارستان

نوع پروژه: احداث

تعداد کل تخت: 273

زیر بنا (متر مربع): 24.167

سال شروع: 1387

سال پایان: 1401

محصولات استفاده شده و متراژ در پروژه

محافظ کنج کمبوفلکس: 2000 مترطول

ضربه گیر دیوار لیناپانچ: 3920 متر طول

هندریل لیناتاچ: 1080 متر طول

پروژه های مرتبط