بیمارستان عجب شیر – آذربایجان شرقی

کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت آذر یورد

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سده

مشخصات بیمارستان

نوع پروژه: جایگزین

تعداد کل تخت: 82

زیر بنا (متر مربع): 523. 8

سال شروع: 1389

سال پایان: 1400

محصولات استفاده شده در پروژه

محافظ کنج کمبوفلکس: 260 مترطول

ضربه گیر دیوار لیناپانچ: 1460 متر طول

هندریل لیناتاچ: 480 متر طول

پروژه های مرتبط