بیمارستان جم-تهران

کارفرما: بیمارستان جم

پیمانکار: بیمارستان جم

مشاور: بیمارستان جم

محصولات استفاده شده و متراژ در پروژه

محافظ کنج کمبوفلکس: 280 مترطول

ضربه گیر دیوار لیناپانچ: 440 متر طول

هندریل لیناتاچ: 140 متر طول

پروژه های مرتبط