مهدی کلینیک

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران 

پیمانکار: شرکت رس

مشاور: گروه چهار

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 1000

زیر بنا (متر مربع): 107,795

سال شروع: ۱۳99

سال پایان: ۱۴۰1

محصولات استفاده شده

پروفیل فصل مشترک ever پروفیل آلومینیومی E۴۸۰
ضربه گیر کنج ever مینی فلکس

متریال محصولات:
آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط