بیمارستان ایلام

کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت ساختمانی وزان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور شورا

مشخصات بیمارستان

نوع پروژه: جایگزین

تعداد کل تخت: 376

زیر بنا (متر مربع): 481. 36

سال شروع: 1388

سال پایان: 1400

محصولات استفاده شده در پروژه

محافظ کنج کمبوفلکس: 5480 مترطول

هندریل لیناتاچ: 2640 مترطول

ضربه گیر دیوار لیناپانچ: 6320 مترطول

پروژه های مرتبط