بیمارستان پیرانشهر

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی - سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی

پیمانکار: شرکت جغاتو

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سده

محصولات استفاده شده در پروژه

محافظ کنج کمبوفلکس: 1240 مترطول

ضربه گیر دیوار لیناپانچ: 1100 متر طول

هندریل لیناتاچ: 1200 متر طول

پروژه های مرتبط