بیمارستان پیرانشهر

کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت جغاتو

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سده

محصولات استفاده شده در پروژه

محافظ کنج کمبوفلکس: 1240 مترطول

ضربه گیر دیوار لیناپانچ: 1100 متر طول

هندریل لیناتاچ: 1200 متر طول

پروژه های مرتبط