بیمارستان مهدی کلینیک _ تهران

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران 

پیمانکار: شرکت محترم رس

مشاور: شرکت محترم گروه چهار

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت: 1000

زیر بنا (متر مربع): 107,000

سال شروع: ۱۳90

سال پایان: ۱۴۰1

محصولات استفاده شده در پروژه

محافظ کنج ever کمبو کرنر

محافظ کنج ever مینی فلکس

متریال محصولات

آلومینیوم / پی وی سی آنتی باکتریال

پروژه های مرتبط