مرکز پزشکی خاص شرق – تهران

کارفرما: مرکز بنیاد امور بیماری های خاص

پیمانکار: مرکز پزشکی خاص شرق

محصولات استفاده شده در پروژه

هندریل لیناتاچ: 2043 مترطول

ضربه گیر دیوار لیناپانچ: 3123 مترطول

محافظ کنج کمبوفلکس: 537 مترطول

پروژه های مرتبط