بیمارستان تخصصی چشم آفتاب

کارفرما: بیمارستان تخصصی چشم آفتاب

پیمانکار: بیمارستان تخصصی چشم آفتاب

مشاور: شرکت آرمان تجهیز

مشخصات بیمارستان

نوع پروژه: احداث

محصولات استفاده شده و متراژ در پروژه

محافظ کنج کمبوفلکس: 820 مترطول

ضربه گیر دیوار لیناپانچ: 1800 متر طول

هندریل لیناتاچ: 560 متر طول

پروژه های مرتبط