بیمارستان بامیان – افغانستان

کارفرما:

پیمانکار:

مشاور:

مشخصات بیمارستان

تعداد کل تخت:

زیر بنا (متر مربع):

سال شروع:

سال پایان:

محصولات استفاده شده در پروژه

متریال محصولات

پروژه های مرتبط