بیمارستان اکباتان همدان

کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

پیمانکار: شرکت تابان شهر

مشاور: شرکت موژدا و همکاران

مشخصات بیمارستان

نوع پروژه: جایگزین

تعداد کل تخت: 272

زیر بنا (متر مربع): 28,085

سال شروع: ۱۳۸۷

سال پایان: ۱۴۰2

محصولات استفاده شده و متراژ در پروژه

محافظ کنج کمبوفلکس: ۲840 مترطول

ضربه گیر دیوار لیناپانچ: 4800 متر طول

هندریل لیناتاچ: 1480 متر طول

پروژه های مرتبط