رضایتمندی مشتریان

افتخار ما عملکرد مثبت شرکت در پروژه های انجام شده میباشد.

بیمارستان اکباتان

همدان

کارفرما :شرکت محترم مادر تخصصی - پیمانکار :شرکت محترم تابان شهر - مشاور : شرکت محترم مهندسین مشاور موژدا و همکاران

مشاهده فرم

بیمارستان 273 تخت خوابی رازی

قائم شهر

کارفرما :شرکت محترم مادر تخصصی - پیمانکار :شرکت محترم توسعه ابنیه فنی - مشاور : شرکت محترم مهندسین مشاور شورا

مشاهده فرم

بیمارستان 83 تخت خوابی عجب شیر

آذربایجان شرقی

کارفرما :شرکت محترم مادر تخصصی - پیمانکار :شرکت محترم آذریورد - مشاور : شرکت محترم مهندسین مشاور سده

مشاهده فرم

بیمارستان 64 تخت خوابی پیرانشهر

آذربایجان غربی

کارفرما :شرکت محترم مادر تخصصی - پیمانکار : شرکت محترم جغاتو - مشاور : شرکت محترم مهندسین مشاور سده

مشاهده فرم

بیمارستان رازی

ایلام

کارفرما :شرکت محترم مادر تخصصی - پیمانکار : شرکت محترم وزان - مشاور : شرکت محترم مهندسین مشاور شورا

مشاهده فرم

بیمارستان سرطان

تهران

کارفرما : موسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان

مشاهده فرم

بیمارستان شرق

تهران

کارفرما : بنیاد امور بیماری های خاص

مشاهده فرم

بیمارستان هدایت

تهران

کارفرما :شرکت محترم خانه سازی ایران - پیمانکار : شرکت محترم سمندیس- مشاور : شرکت محترم مشاورین خانه سازی ایران

مشاهده فرم